Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden in pdf.

ALGEMENE VOORWAARDEN ARCON B.V. (hierna: ‘’ARCON’’), ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 80714498, handelend onder de handelsnaam: Arcon houtconstructies.

Definities en Toepasselijkheid

Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten alsmede op de verkoop en levering van alle producten (‘’de Producten’)’ verleende of te verlenen diensten (‘’de Diensten) door ARCON, zulks tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan de totstandkoming anders tussen ARCON en haar wederpartij (‘’de Wederpartij’’) is overeengekomen.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen de wederpartij en derden, voor zover deze voortvloeien uit enige overeenkomst tussen ARCON en de wederpartij en naar aanleiding waarvan ARCON en/of deze derde is gehouden werkzaamheden te verrichten.
 3. Indien ARCON niet steeds strikt naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ARCON in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. ARCON, haar (voormalig) medewerkers, maar ook alle derden die bij de uitvoering van enige overeenkomst door ARCON zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 2

 1. Alle aanbiedingen en offertes van ARCON zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding bovendien op generlei wijze enig recht worden ontleend.
 2. ARCON kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De door de wederpartij overlegde informatie ten behoeve van het uitbrengen van een aanbieding of offerte door ARCON wordt door ARCON als algemene richtlijn beschouwd, tenzij uitdrukkelijk door partijen voorafgaand schriftelijk is overeengekomen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht ARCON niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 6. Tenzij anders aangegeven, is de opgegeven prijs een dagprijs.

Totstandkoming en duur overeenkomst

Artikel 3

 1. Een overeenkomst tussen ARCON en de wederpartij komt eerst dan tot stand, na ondertekening door beide partijen van een overeenkomst voorzien van een duidelijke werkopdracht dan wel specificatie van de uit te voeren werkzaamheden. Pas na totstandkoming is ARCON gehouden tot uitvoering van de betreffende overeenkomst.
 2. De overeenkomst tussen ARCON en de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ARCON, zal ARCON in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht aan derden van de nog te verrichten werkzaamheden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ARCON extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, tenzij ARCON en de wederpartij anders overeenkomen.
 4. Bij (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst door de wederpartij verplicht de wederpartij zich alle tot dan toe, door ARCON respectievelijk door ARCON ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, gemaakte kosten te vergoeden inclusief een toeslag van 10% ter compensatie van winst en risico.

Meer- en minderwerken

Artikel 4

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wijzigt, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd en kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ARCON zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. Alle meer- en minderwerken binden ARCON eerst nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. De bevestiging van meer- en minderwerken dient binnen 3 werkdagen na dagtekening ondertekend geretourneerd te worden door de wederpartij. Pas nadat de ondertekende schriftelijke bevestiging is ontvangen, wordt uitvoering gegeven aan de overeenkomst en de levertermijn bevestigd. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ARCON op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 3. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ARCON een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht negatief gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 4. Voor meer- en minderwerken gelden, naast hetgeen in deze algemene voorwaarden bepaald, de voorwaarden zoals eventueel overeengekomen in de (hoofd)overeenkomst.

Uitvoering overeenkomst

Artikel 5

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ARCON aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig aan ARCON worden verstrekt.
 2. Indien de benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan ARCON zijn verstrekt, heeft ARCON het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat ARCON is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. ARCON is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.
 4. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, als gevolg van door de wederpartij kenbaar gemaakte wijzigingen of onjuistheden in eerder verschafte informatie, door ARCON opnieuw werkzaamheden dienen te worden verricht, worden de hieruit voortvloeiende kosten geheel aan de wederpartij doorberekend.
 5. ARCON zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende geldende wettelijke normen en voorschriften.
 6. ARCON heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien door ARCON of door ARCON ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 8. Levering geschiedt af bedrijf van ARCON. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is ARCON gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 9. ARCON is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ARCON de uitvoering van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, opschorten tot de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 10. Bij vervoer door derden is de wederpartij verplicht om bij gebleken beschadiging van de zaken, alvorens de zaken in ontvangst te nemen, door de expediteur proces-verbaal van de schade te laten opmaken. Bij het ontbreken van een bovengenoemd procesverbaal, vervalt het recht van reclame.

Lever- en uitvoeringstermijnen

Artikel 6

 1. Overeengekomen lever- en uitvoeringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij ARCON schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. De lever- en uitvoeringstermijnen gaan in op het laatste der navolgende tijdstippen: de dag van totstandkoming van de overeenkomst, de dag van ontvangst door ARCON van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie waaronder begrepen de door de wederpartij goedgekeurde eerste benodigde werktekeningen, de dag van ontvangst door ARCON van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
 3. De lever- en uitvoeringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en uitgaande van een tijdige toelevering van alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens.
 4. ARCON verplicht zich er naar te streven de overeengekomen (op)leverdatum zo veel mogelijk aan te houden. De lever- en uitvoeringstermijn van eventueel door ARCON ingeschakelde derden is hierbij te allen tijde het uitgangspunt.
 5. ARCON is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij uit enige overschrijding van de lever- en uitvoeringstermijnen voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij schriftelijk door ARCON en wederpartij overeengekomen.

Overmacht

Artikel 7

 1. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft ARCON het recht haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan: – is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Voor zoveel ARCON ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ARCON gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. – is ARCON gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt. In laatstbedoelde geval zullen de meer- of minderkosten van uitvoering worden verrekend, waarbij ARCON en ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden het recht hebben overbodig gemaakte kosten in rekening te brengen.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet-voorzien, waarop ARCON geen invloed kan uitoefenen, doch waaronder ARCON niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en/of personeelstekorten in het bedrijf van ARCON of van derden daaronder begrepen. ARCON heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ARCON zijn verbintenis had moeten nakomen.

Eigendom en risico

Artikel 8

 1. De door ARCON uitgebrachte aanbiedingen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, adviezen, modellen blijven eigendom van ARCON, ook als daarvoor kosten in rekening zijn gebracht aan de wederpartij. De wederpartij staat ervoor in dat deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van ARCON niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, gepubliceerd of op enigerlei andere wijze aan derden getoond of bekend gemaakt.
 2. Het eigendom van door ARCON aan de wederpartij geleverde zaken gaat eerst dan over op de wederpartij indien wederpartij alle financiële verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen ARCON en wederpartij deugdelijk is nagekomen. De wederpartij wordt geacht de zaken tot dat moment voor ARCON of voor enig ander aan wie het eigendomsrecht toekomt, te houden of te hebben gehouden.
 3. Het door ARCON geleverde, dat ingevolge deze algemene voorwaarden onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 4. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ARCON veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om ARCON daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde als een goed huisvader te behandelen, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan ARCON ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ARCON gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens ARCON bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 5. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van enig opeisbare som, is ARCON of enig ander aan wie het eigendomsrecht toekomt, gerechtigd alle zaken welke zijn geleverd en/of verwerkt terstond terug te nemen. De wederpartij zal op eerste verzoek van ARCON hem toestemming verlenen plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zulks voor zover in redelijkheid van de wederpartij kan worden verwacht.
 6. Wederpartij machtigt ARCON om alle betreffende zaken op kosten van de wederpartij te doen retourneren onder creditering van de gebruikswaarde van de zaken op openstaande facturen.
 7. Risico van verlies, beschadiging of waardevermindering het door ARCON geleverde gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij ter beschikking staan.

Intellectueel eigendom

Artikel 9

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten en bevoegdheden die op grond van de betreffende wet- en regelgeving toekomen aan ARCON worden aan haar voorbehouden en dienen te worden eerbiedigt.
 2. 2. ARCON heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Kwaliteit en garantie

Artikel 10

 1. De door ARCON te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke voorschriften die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zij bestemd. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. ARCON kan in dat geval andere garantie en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. ARCON staat in voor de geschiktheid van de Producten en/of Diensten voor zover deze worden toegepast en/of verwerkt overeenkomstig de opdrachtbevestiging, vigerende voorschriften, garantiebepalingen, bijbehorende garantiesjablonen, specificaties en condities.
 3. Gelamineerd hout en hout producten worden onder productiecertificaat vervaardigd overeenkomstig de vigerende Europese en Nederlandse lijmhoutvoorschriften. In het eindproduct kunnen kleurverschillen, oppervlakteruwheid en andere plaatselijke onvolmaaktheden voorkomen. De producten reageren steeds op schommelingen in klimaatomstandigheden waardoor krimp en zwelgedrag optreden. Hierdoor kan scheurvorming in het hout ontstaan, waardoor partieel open lijmvoegen kunnen optreden. Dit verschijnsel is volkomen normaal en heeft een te verwaarlozen invloed op de sterke eigenschappen. Indien de producten in buitenklimaat worden geplaatst, zelfs indien vervaardigd uit duurzaam of verduurzaamde houtsoorten, zal dit verschijnsel zich sterker vertonen. De wederpartij verplicht zich te allen tijde op advies van producent en ARCON doeltreffende en permanente beschermingen op deze houtconstructies te voorzien. Genoemd verschijnsel kan in geen geval worden aangemerkt als zichtbaar en/of verborgen gebrek.

Recht van reclame en klachten

Artikel 11

 1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen, na levering schriftelijk aan ARCON te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ARCON te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ARCON in staat is adequaat te reageren.
 2. Bovendien geldt de in artikel 10 genoemde garantie voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door ARCON verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde is geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak wordt verstrekt, tenzij anders vermeld.
 3. De wederpartij dient ARCON in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. ARCON behoudt zich het recht voor de keuring van de zaken in etappes in zijn fabriek of een door haar aan te wijzen locatie te laten plaatsvinden.
 4. De kwaliteit van de zaken en de daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken zaken en/of materialen gelden.
 5. Indien komt vast te staan dan een klacht ongegrond is, dan komen de door ARCON gemaakte kosten, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de wederpartij.
 6. Tijdige aanspraken en reclames, schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij ARCON opdracht heeft gegeven.
 7. Aanspraken en reclames van de wederpartij geven de wederpartij niet het recht tegenvorderingen te verrekenen met aan ARCON of aan een derde die werkzaamheden verricht ter uitvoering van de overeenkomst verschuldigde betalingen.
 8. Indien vaststaat dat een Product of Dienst gebrekkig is, en sprake is van tijdige aanspraak of reclame, dan zal ARCON de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel. indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van ARCON, vervangen, herstellen of vervangende vergoeding daarvoor aan wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan ARCON te retourneren en de eigendom daarover aan ARCON te verschaffen, tenzij ARCON anders aangeeft.
 9. Het recht op reclame vervalt indien de zaken reeds in het bouwwerk zijn aangebracht of verwerkt.
 10.  Het recht op garantie en reclame vervalt indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ARCON, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ARCON geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 11.  Indien van een gebrek niet tijdig melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, worden dan aan de wederpartij in rekening gebracht.

Prijzen

Artikel 12

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, opslag, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Alle aanbiedingen, offertes en aanvaardde opdrachten zijn overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten en materiaalprijzen ten tijde van de aanbieding. overeen is gekomen, dan is ARCON niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 3. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 5% en plaatsvindt binnen 1 maand na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op grond van afdeling 6.5.3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Dit recht kom hem niet toe indien: – – – ARCON alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ARCON rustende verplichting ingevolge de wet; bedongen is dat de aflevering langer dan 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden, of bij levering van een zaak; indien is bedongen dat de aflevering langer dan 3 maanden na de koop zal plaatsvinden.
 4. Verrekening van loon- en materiaalkosten zal plaatsvinden overeenkomstig (indien van toepassing) de index van de gemiddelde houtprijzen gepubliceerd door erkende (Europese) instanties.

Betaling en incasso

Artikel 13

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ARCON aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door ARCON is aangegeven.
 2. Tenzij anders overeengekomen, zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing: – 10%: bij opdracht; – – 10% bij gereed tekenwerk; 3. Indien ARCON met de wederpartij een vaste prijs 20%: bij start productie; – – – 40%: in evenredige productievoortgang; termijnen 15% bij montage of bij de levertermijn; 5%: bij (op)levering na rato Indien de productie volledig gereed is en de wederpartij besluit alsnog de (op)levering op te schorten, is ARCON gerechtigd de laatste termijn in rekening te brengen als zou deze zijn(op)geleverd.
 3. ARCON is voorts gerechtigd periodiek te factureren indien de aard en de werkzaamheden van de opdracht daartoe aanleiding geven.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 5. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. van boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 6. Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, en de wederpartij na aanmaning niet tot betaling overgaat, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is aan ARCON vanaf de vervaldatum van de factuur een wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd: 10% over het totale openstaande bedrag, met een minimum van €250,00. –
 7. De door de wederpartij verrichte betalingen worden eerst verrekend met openstaande vorderingen waarvoor ten behoeve van ARCON geen eigendomsvoorbehoud geldt.
 8. ARCON heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. ARCON kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. ARCON kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 9. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ARCON verschuldigde.

Opschorting en ontbinding

Artikel 14

 1. ARCON is bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden: – indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; – – – – indien na het sluiten van de overeenkomst aan ARCON ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; indien de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen ten behoeve de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van ARCON kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven) ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, De vorderingen van ARCON op de wederpartij zijn in bovengenoemde gevallen onmiddellijk opeisbaar.
 2. In geval van onvoldoende kredietwaardigheid van de wederpartij heeft ARCON het recht uitvoering van de opdracht onverkort op te schorten totdat de juiste financiële zekerheden zijn gesteld. Bij weigering of onvermogen van de wederpartij tot het stellen van passende zekerheid, is ARCON gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
 3. Voorts is ARCON bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ARCON kan worden gevergd. 4. Indien ARCON de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 5. Indien ARCON tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 6. Indien de opschorting of ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is ARCON gerechtigd tot vergoeding van de schade, daardoor direct en indirect ontstaan.

Aansprakelijkheid

Artikel 15

 1. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ARCON gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van ARCON daardoor direct of indirect ontstaan. 2. ARCON is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ARCON aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ARCON toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze bepaling. 3. ARCON is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder bedrijfsschade, begrepen gevolgschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan roerend en/of onroerend zaak dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.
 2. ARCON is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan specifieke materialen of constructies die in afwijking van de geldende voorschriften door of namens de wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven en die derhalve wel door derden dan wel door ARCON ter beschikking worden gesteld.
 3. De aansprakelijkheid van ARCON voor welke schade uit welke oorzaak dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door verzekeraar uitgekeerde bedrag, zulks vermeerderd met het eigen risico. Mocht evenwel, om welke reden dan ook, krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering de desbetreffende verzekeraar niet overgaan tot uitkering, is elke vorm van aansprakelijkheid beperkt tot het door ARCON uit hoofde van de desbetreffende overeenkomst gedeclareerde bedrag.
 4. De aansprakelijkheid van ARCON ter zake van gebreken van of schade aan verwerkte materialen, onderdelen of constructies gaat niet verder dan de aansprakelijkheid van de producent van de zaak.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ARCON of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

Artikel 16

 1. Wederpartij vrijwaart ARCON voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan ARCON toerekenbaar is. Indien ARCON uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken dan is de wederpartij gehouden ARCON zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ARCON, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ARCON en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Geschilbeslechting

Artikel 17

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 3. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. ARCON en wederpartij verklaren zich tevens bereid om middels een onafhankelijk ingestelde tussenpersoon het ontstane conflict te laten beslechten.
 4. Voor het overige komen partijen overeen het geschil voor te leggen aan de burgerlijke rechter in het arrondissement waar ARCON is gevestigd of aan de raad van arbitrage voor bouwbedrijven, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan. Dit laat onverlet het recht van ARCON om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde burgerlijke rechter. De partij welke om arbitrage verzoekt heeft de verplichting een voorschot voor honorarium en onkosten te storten.
 5. Op alle rechtsbetrekkingen tussen ARCON en wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. ARCON en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 7. Indien is overeengekomen dat de betreffende producten of diensten zullen worden geleverd met een kwaliteitsverklaring afgegeven door een door de Raad van Certificatie erkend certificeringsinstituut heeft ARCON voorts het recht, wanneer de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, het geschil te onderwerpen aan het oordeel van de bij deze regelingen betrokken keurinstellingen.
 8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ARCON en de door ARCON bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.